24 Ιαν 2010

"Διόδια εις δύο γεφύρας..."

Το 1867, ο Δεληγιώργης θέτει στη Βουλή το ζήτημα επισκευής και αποκατάστασης των γεφυριών του Αιτωλικού. Ακολουθεί ο συγκεκριμένος διάλογος:

Συνεδρίασις 8, της 9 Οκτωβρίου 1867 (Δευτέρα). Ώρα 12 και 20/60.

ΔΕΛΗΓ. Με ολίγας λέξεις θ' απασχολήσω την Βουλήν περί ενός αντικειμένου αφορώντος δήμον της επαρχίας μου, τον δήμον Αιτωλικού. Μοι έστειλε μίαν αναφοράν ο δήμος Αιτωλικού να την υποβάλω εις την Βουλήν, δια της οποίας παρακαλεί να ανανεωθεί ο νόμος του 1849, όστις είχεν επιβάλει διόδια εις δύο γέφυρας, τας οποίας ο δήμος αυτός κατασκεύασε. Το Αιτωλικόν είναι μία νήσος, την οποίαν ήνωσαν διά δύο γεφυρών, διά τας γεφύρας αυτάς εδαπάνησαν περί τας 200.000 δραχμάς από τακτικούς και εκτάκτους φόρους του δήμου. Εν τούτοις ο νόμος αυτός ήτο υπό προθεσμίαν δεκαετή, ετελείωσεν η προθεσμία εις τα 1859, έκτοτε δεν έγινε καμία επισκευή. Ενώ δε είναι έργον πολύ σημαντικόν, καθημέραν βλάπτεται και πολλά μάλιστα των τόξων, τα εις την θάλασσαν ερράγησαν. Νομίζω ότι η αίτησις του δήμου, η οποία πιστοποιείται από πράξεις του δημοτικού συμβουλίου, του να ανανεωθεί ο νόμος ίνα προστεθώσι διόδια, καθώς εγένετο και πριν είναι δικαία. Παρακαλώ την Βουλήν να συστήση την αίτησιν του δήμου εισ την Κυβέρνησιν, η δε Κυβέρνησις εάν έχει δυσκολίαν εισ το να παραδεχθή την αίτησιν αυτήν, ας τας είπει εις την Βουλήν.
ΤΙΝΕΣ: Μάλιστα.
ΔΕΛΗΓ.: Τοσούτω μάλλον, καθ' όσον ο δήμος τώρα διερρέθη και σύγκειται από μίαν πόλιν, ώστε είναι αδύνατον να επαρκέση εις τα έξοδα της επισκευής, άλλως τε πρόκειται περί επισκευών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συστηθεί;
ΠΟΛΛΟΙ: Μάλιστα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικές αναρτήσεις!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...