2 Δεκ 2010

Όψεις μιας πόλης, το Αιτωλικό του 1884, μέρος δεύτερο.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του  λογοτέχνη Δ. Βικέλα (υπήρξε ο εμπνευστής τησ αναβίωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων), παραθέτουμε το παράκατω απόσπασμα:
".....Ότε επεστρέψαμεν εκ Κατοχής εις Αιτωλικόν, ενώ ητοιμάζετο η άμαξα δια το Μεσολόγγι, εχρησιμοποίησα ευαρέστως την ώραν συνδιαλεγόμενος με ικανούς εκ των αντιπροσώπων της νέας εκεί γενεάς.
  Οι μικροί Αιτωλοί επιστρέφοντες από το σχολείον διήρχοντο φαιδροί και ζωηροί την πλατείαν, όπου επεριμέναμεν καθήμενοι υπό την εξέχουσαν στέγη του καφενείου. Η φυσική ενώπιων ξένων δειλία των εδυσκόλευε κατ' αρχάς την επικοινωνίαν, αλλ' εντός ολίγου εξημερώθηκαν και περιεκυκλώθην εκεί επί της πλατείας υπό ολοκλήρου του σχολείου.
  Γνωρίζεις τι προπάντων μου επροξένησεν ευχαρίστησιν; ότι είχον εις τους μικρούς θύλακάς των ως βιβλίον αναγνώσεως "τους ενδόξους Έλληνας του 1821, ή τους πρωταγωνιστάς της Ελλάδος". Καλλίτερον ανάγνωσμα δεν ηδύνατο να δοθή εις Ελληνόπαιδας. Αλλ' οφείλω να προσθέσω, ότι οι περί εμέ μικροί ήρωες εκείνοι εφόρουν πάντες γιακέτα και πανταλόνια. Ουδέ εις φουστανελοφόρος! Το εθνικόν ένδυμα είναι και μεταξύ των ηλικιωμένων σπανιώτερον κατά πολύ ενταύθα ή προς βορράν του όρους Ζυγού"

2 σχόλια:

Παπαδάτος Διονύσης είπε...

Η εν λόγω ανάρτηση (καθώς και το α΄ μέρος) έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μέσα σε λίγες γραμμές δίνονται πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά το παρελθόν του τόπου μας του Αιτωλικού αλλά και των ανθρώπων πού το κατοίκησαν:
κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές,ιστορικές,
τοπογραφικές ακόμα και πολεοδομικές.
Μιά πολύ ενδιαφέρουσα επίσης περιγραφή γιά το Αιτωλικό (Ανατολικό) και τον χαρακτήρα, κοινωνικό status των Αιτωλικιωτών κατά τα επαναστατικά χρόνια δίνει ο κόμης Pietro Gamba στο βιβλίο του " Ο Λόρδος Βύρων στην Ελλάδα" σε μετάφραση τού Μπάμπη Αννινου.
Το βιβλίο αυτό σε νέα μετάφραση και πληρέστερο εκδόθηκε πρόσφατα με τίτλο " Το τελευταίο ταξίδι του Λόρδου Μπάυρον".

Παπαδάτος Διονύσης είπε...

Σημείωση: Κόμης Pietro Gamba (Πιέτρο Γκάμπα): Ιταλός φιλέλληνας, ευγενής, αλλά με επαναστατικές ιδέες (καρμπονάρος), προσωπικός φίλος και σύντροφος του Λόρδου Μπάυρον. Συνόδευψε τον Μπάυρον στό τελευταίο του ταξίδι στην επαναστατημένη Ελλάδα και το Μεσολόγγι.
Το βιβλίο του αυτό αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών γιά τη δράση αλλά και τις τελευταίες ώρες του μεγάλου ποιητή στο Μεσολόγγι.

Σχετικές αναρτήσεις!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...